blz. 1031

-Volgens gedane aangifte door J. Steijnis Gz.,  directeur
der hoogere burgerschool te Schiedam. is op Zaturdag den
11 Nov. jl.," des avonds ten 7 ure, door diens zoon  G. C.
Steijnis, te Leiden, eigenhandig aldaar op de post bezorgd een
brief gesloten in eene gewone gom-enveloppe en daarenboven
met lak verzegeld, inhoudende o.a drie coupons van certifi-
caten 4 % Nederlandsche werkelijke schuld, groot ieder f 19.80,
zijnde nO. 3592, 3593 en 23630 , welke bij ontvangst van den
brief aldaar op Zondag morgen omstreeks 10 uur zich niet in
den brief bevonden, terwijl de enveloppe duidelijke sporen
droeg van geopend te zijn geweest.

De commissaris van politie te Schiedam verzoekt opsporing
en bij ontdekking berigt.

blz. 1047

De commissaris van politie te Schiedam berigt, dat in
den avond van 15 November jl. te Rotterdam is aangehouden
M. H. Poort, conducteur der posterijen, in bet bezit, onder
anderen, van de coupons, bedoeld op bladz. 1031 van dit
jaar, zoodat het verzoek tot opsporing daarvan als vervallen
kan worden beschouwd.

bron: algemeen politieblad 1871